Opći uvjeti putovanja

Opći Uvjeti putovanja (u daljnjem: Uvjeti putovanja), kao i Ponuda i Program putovanja, sastavni su dio Ugovora o organiziranju paket aranžmana (u daljnjem: Ugovor).

Ugovor se sklapa u pisanom obliku između organizatora putovanja - TOUR d.o.o. (u daljnjem: organizator putovanja) i putnika ili zakonskog zastupnika putnika (u daljnjem: ugovaratelj). Ukoliko je rezervacija dogovorena telefonski ili e-mailom te ugovaratelj nije dobio ispis ugovora/općih uvjeta ili ugovaratelj potpisani primjerak Ugovora ne dostavi organizatoru putovanja, Ugovor se smatra sklopljenim uplatom predujma ili prve rate.

Potpisivanjem Ugovora, kao i uplatom predujma, ugovaratelj potvrđuje da je upoznat sa svim odredbama Ponude, Programa putovanja i Uvjetima putovanja te da je sa istima suglasan.

OBVEZE ORGANIZATORA PUTOVANJA

Organizator putovanja se obvezuje putniku izvršiti usluge predviđene prihvaćenom ponudom, u skladu s programom putovanja i ugovorom te skrbiti o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u turističkoj djelatnosti.

Organizator putovanja je dužan pri izboru izvršitelja usluga postupati pažnjom dobrog organizatora putovanja. Organizator putovanja odgovara za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje putovanja predviđenih ugovorom i zakonom o obveznim odnosima.

Ukoliko prije ili za vrijeme ispunjavanja ugovora nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, bile za organizatora putovanja opravdan razlog da ugovor ne sklopi (npr. rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode i sl.), organizator putovanja može raskinuti ugovor i/ili ponuditi putniku izmijenjeni ugovor s ponudom koja sadrži izvršene izmjene te utjecaj tih izmjena na cijenu putovanja. Ponuda izmijenjenog ugovora smatra se prihvaćenom ukoliko ugovaratelj ne raskine ranije sklopljeni Ugovor u poslovnici organizatora putovanja ili dostavom popunjene Prijave odustajanja od putovanja u roku od dva radna dana od dana primitka prijedloga izmjene Ugovora.

OBVEZE PUTNIKA

Ugovaratelj je dužan platiti organizatoru ugovorenu cijenu za putovanje u skladu s uvjetima putovanja. Putnik je dužan na zahtjev organizatora putovanja pravodobno dostaviti sve podatke potrebne za organiziranje putovanja te se brinuti da on osobno, njegove osobne isprave i njegova prtljaga ispunjavaju uvjete predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima država u kojima se boravi ili kroz koje se prolazi. Putnik je dužan u pisanom ili drugom odgovarajućem obliku, obavijestiti o neispunjenju ili neurednom ispunjenju bilo koje usluge iz ugovora osobu koja je tu uslugu pružila, što je prije moguće, a organizatora najkasnije u roku od 8 dana od završetka putovanja.
Putnik odgovara za štetu koju prouzroči neispunjenjem navedenih obveza.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani i prijevozna sredstva opisani su prema službenoj kategorizaciji zemlje tj lokalne turističke organizacije u vrijeme objave programa putovanja. Standardi namještaja, prehrane i drugih usluga pojedinih mjesta i zemalja različiti su i nisu usporedivi.
Ako putnik koristi trokrevetnu sobu ili višekrevetnu sobu u hotelu najčešće hotelijer daje dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležajevima. Kvaliteta pomoćnog/dodatnog ležaja u potpunosti ovisi o hotelu. Organizator ni u kojem slučaju ne snosi odgovornost po bilo kojem pitanju kvalitete pomoćnog ležaja te eventualno nezadovoljstvo putnika proizašlo iz ovih razloga ne može biti predmet prigovora.
Usmeni dogovori prilikom sklapanja i provedbe ugovora ne vrijede i ne obvezuju organizatora putovanja u većoj mjeri nego što su opisani u pisanom obliku u programu putovanja ili ponudi.

POTREBAN BROJ PUTNIKA U GRUPI

Za sve programe napravljena je kalkulacija cijene na osnovi određnog broja placenih mjesta u autobusu. Tu informaciju organizator putovanja obavezan je navesti u ponudi. Ukoliko grupa nema dovoljno putnika nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Izuzetak su aranžmani koji su označeni kao „programi sa fiksnom cijenom“ kod kojih organizator putovanja preuzima rizik popunjavanja praznih mjesta

VALUTNA KLAUZULA, PROMJENA CIJENE ARANŽMANA ZBOG CIJENE GORIVA

Organizator putovanja ima pravo na povećanje cijene paket aranžmana ako je nakon sklapanja ugovora promijenjen tečaj ugovorene valute, ako je došlo do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama itd.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje se nije moglo znati.

Kalkulacije svih ponuđenih programa napravljene su na osnovi tečaja eura ili dolara na dan izrade ponude. U slučaju promjene tečaja za više od 3% organizator putovanja ima pravo na promjenu cijene aranžmana.

OTPLATA ARANŽMANA

Svaka ponuda sadrži nekoliko mogućnosti otplate aranžmana. Aranžman je moguće otplatiti u gotovini, internet bankarstvom ili virmanskom uplatom (banka, pošta, internet, banka). Aranžman je moguće otplatiti i uplatom preko računa (R1) kao i kreditnom katicom (na rate).
Ugovaratelj može jednokratno uplatiti slijedećim karticama svih banaka – MasterCard, Visa, Maestro, Visa Premium i Diners. Obročna uplata moguća je karticom Visa Premium i to od 2 do 12 rata.

Predujam za potvrdu rezervacije se uplaćuje u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana (sa svim doplatama, ako ih ima). Iznos predujma može biti i veći ako je tako definirano u ponudi.

Rate prije početka putovanja uplaćuju se u poslovnicama organizatora putovanja ili virmanskim putem (internet bankarstvom, u pošti u banci). Najkasnije 21 dan prije datuma polaska potrebno je podmiriti cjelokupni trošak putovanja bilo uplatom preostalog iznosa bilo rezervacijom sredstava na kreditnim karticama – ugovaratelj mora u poslovnici organizatora putovanja teretiti karticu ili potpisati odobrenje za terećenje kreditne kartice kako bi mu organizator teretio kreditnu karticu bez njegovog prisustva. Odgoda plaćanja ostvaruje se isključivo ako ugovaratelj plaća putem kartica. U slučaju nepridržavanja uvjeta otplate aranžmana organizator putovanja nije dužan putniku osigurati mjesto u hotelu, brodu, zrakoplovu, autobusu te ima pravo raskinuti ugovor uz naknadu stvarno nastalog troška (punu cijenu avionska karte, brodske karte, trošak prijevoza i sl.) i naknadu u određenom postotku od ugovroene cijene aranžmana bez obaveze usmenog ili pismenog upozoravanja ugovaratelja. Troškovi svih putovanja uvijek moraju biti podmireni prije puta.
 

PUTNO OSIGURANJE

Putnik zdravstveno osiguran u RH ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u zemljama s kojima je RH sklopila konvenciju o osiguranju u opsecu, prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Prema zakonu o pruzanju usluga u turizmu organizator putovanja mora svim putnicima prilikom zaključenja ugovora ponuditi, uz nadoplatu, dodatnu policu zdravstvenog osiguranja koja pokriva troškove lječenja i ostale troškove proizađle usljed bolesti ili ozljede na putu (do osiguranjem ugovorenog iznoa i u skladu sa uvjetima za putno osiguranje). Zdravstveno osiguranje je dobrovoljno dodatno osiguranje tijekom putovanja i boravka u inozemstvu. Kupnjom police osiguranja ugovaratelj prihvaća uvjete osiguravajuće kuće i upoznat je sa informacijom koji su rizici pokriveni ovom policom. Dužnost je putnika da organizatoru putovanja prilikom potpisivanja ugovora dostavi potrebne podatke za osiguranje i podmiri troškove. Organizator putovanja neće bez potrebnih podataka za osiguranje preuzeti uplatu od putnika. Potrebni podaci za osiguranje su: Ime i prezime, datum rođenja, broj putovnice i OIB. Osiguranje se zaključuje preko odabrane osiguravajuće kuće. Od rizika odustajanja od planiranog putovanja zbog opravdanih razloga (npr. bolničko lječenje, smrt u obitelji itd.) putnik se može osigurati uz nadoplatu. Kupnjom police osiguranja ugovaratelj prihvaća uvjete osiguranja i upoznat je sa informacijom koji su rizici pokriveni ovom policom. Polica rizika odustajanja od putovanja mora se uplatiti sa danom sklapanja ugovora i nije ju moguće uplatiti nakon toga. Polica putnog zdravstvenog osiguranja u inozemstvu može se uplatiti bilo kada do početka putovanja. Organizator putovanja će na dodatnom obrascu ponuditi i osiguranje od nesretnog slučaja, osiguranje u slučaju oštećenja i gubitka prtljage. Prema zakonu o pružanju uskuga u turizmu organizator putovanja je sklopio ugovor o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman sa odabranim osiguranjem. Prema navedenom ugovoru osiguravatelj se obvezuje da će svakom putniku nadoknaditi:

1. plaćenu cijenu putovanja (do 37.000kn) po turističkom paket aranžmanu ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika izostanu usluge putovanja

i

2. troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja osiguranika, za povratak putnika u mjesto polaska Prema zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator putovanja je uplatio policu od odgovornosti za eventualnu štetu prouzročenu putniku za neispunjenu, djelomično ispunjeu ili neuredno ispunjenu obavezu koja se odnosi na paket aranžman. Polica je sklopljena kod odabranog osiguranja.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA

- do 60 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 59-30 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 29-0 dana prije polaska i nakon polaska 100 % cijene aranžmana

U slučaju nedolaska putnika na putovanje, organizator zadržava 100% iznosa. Sva ostala odustajanja moraju se pismenim putem prijaviti organizatoru (e-mailom).
Ukoliko 21 dan prije polaska na put putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, organizator smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

Ukoliko putnik otkaže uplaćeni aranžman, organizator na ime naknade štete od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA PUTA ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA

Ako organizator prije početka putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik može u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti organizatora prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka organizator se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je organizator ponudio smatra se novim ugovorom o putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema organizatoru s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.

Ako organizator nakon početka putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika organizator može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od agenciej za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

Ako organizator nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, agencija će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana. Organizator je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za organizatora da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga. Organizator zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 7 dana prije početka putovanja, ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.
Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje agencija ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.

Organizator ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju. Organizator ne odgovara za eventualne pogreške u tisku programa u sklopu brošura / kataloga kao i za pogrešne unose podataka od strane operatera na web- stranicama.

Uplatom prve rate putnik prihvaća opće uvjete putovanja.

PRTLJAGA

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor organizatoru, i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon isteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. Organizator neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.

Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). Organizator će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje agencije došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta putnik saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje organizator ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga putnik nema pravo prigovora prema organizatoru. U slučaju spora koji se odnosi na ugovor o online prodaji i online uslugama, potrošač može podnijeti pritužbu, odnosno pokrenuti postupak za online rješavanje sporova putem platforme za online rješavanje sporova dostupne na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dok organizator ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

OSTALI UVJETI

Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora putovanja. Organizator putovanja zadržava pravo promjene izleta po danima zbog operativnih i ostalih razloga. Uobičajeno vrijeme odjave iz hotela za grupe je 10:00h, a prijave 16:00h (ako u programu nije navedeno drugačije).

Ovi opći uvjeti isključuje sve dosadašnje uvjete i upute o putovanju.